پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

کد مراسم : 972488
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/28
مکان : مشهد