پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

286

مراسم

کد مراسم : 16096
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

کد مراسم : 16095
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

کد مراسم : 16094
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

کد مراسم : 16093
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

ششمین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

ششمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت...

کد مراسم : 16089
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/03/25
مکان : تهران

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،...

کد مراسم : 16087
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/03/25
مکان : تهران

کد مراسم : 06063
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/03/21
مکان : اهواز

کد مراسم : 16086
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/02/29
مکان : تجریش

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری...

کد مراسم : 16083
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/02/29
مکان : تهران

کد مراسم : 16081
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/02/29
مکان : تهران