پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

54

مراسم

سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری

محورهای کنفرانس : معماری و شهر...

کد مراسم : 973977
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/25
مکان : كرمان

کد مراسم : 973973
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/24
مکان : كرمان

دومین همایش ملی پسته ایران

رئیس رویداد : دکتر محمد حسین...

کد مراسم : 973900
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/21
مکان : رفسنجان

اقامه عزای دهه اول محرم

اقامه عزای دهه اول محرم /...

کد مراسم : 974295
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/20
مکان : كرمانشاه

کد مراسم : 973834
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/20
مکان : كرمانشاه

ششمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

محورهاي همايش------------------ تنوع زیستی و حفاظت...

کد مراسم : 972560
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/05
مکان : كرمان

کد مراسم : 974018
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/02
مکان : تهران

کد مراسم : 973425
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/25
مکان : جیرفت

کد مراسم : 973926
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/18
مکان : كرمان

کد مراسم : 973769
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/09
مکان : كرمانشاه