پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

54

مراسم

هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

درباره کنفرانس ملی زلزله و سازه:...

کد مراسم : 974187
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/28
مکان : كرمان

کد مراسم : 974112
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/21
مکان : كرمان

کد مراسم : 974049
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/07
مکان : كرمان

کد مراسم : 973629
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/07
مکان : كرمان

کد مراسم : 974211
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/24
مکان : كرمان

کد مراسم : 974213
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/23
مکان : كرمانشاه

کد مراسم : 974232
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/23
مکان : كرمان

دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور

محورهای همایش : ۱- هماتولوژی ۲-...

کد مراسم : 973996
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/19
مکان : كرمان

کد مراسم : 973761
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/14
مکان : كرمانشاه

سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری

محورهای کنفرانس : معماری و شهر...

کد مراسم : 973977
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/25
مکان : كرمان