پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

34

مراسم

کد مراسم : 974117
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/01
مکان : قم

کد مراسم : 973688
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/04
مکان : گرگان

کد مراسم : 973671
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/01
مکان : مشهد

کد مراسم : 973562
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/26
مکان : زنجان

کد مراسم : 973495
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/21
مکان : زنجان

چهلمین روز شهید مدافع وطن حامد محمدی

چهلمین روز شهید مدافع وطن حامد...

کد مراسم : 973393
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/14
مکان : تبریز

چهلمین روز درگذشت آیت ا... حاج سیدمهدی طباطبایی

همچنین مراسم یادبودی به مناسبت چهلمین...

کد مراسم : 973263
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/31
مکان : قم

کد مراسم : 973262
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/30
مکان : تهران

کد مراسم : 973117
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/07
مکان : مشهد

کد مراسم : 973105
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/05
مکان : زنجان