پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

444

مراسم

کد مراسم : 16088
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/03/25
مکان : تهران

کد مراسم : 06074
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/11/19
مکان : تهران

کد مراسم : 06066
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/10/30
مکان : تهران

کد مراسم : 06061
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/09/11
مکان : جیرفت

کد مراسم : 06060
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/08/27
مکان : جیرفت

کد مراسم : 06056
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/08/26
مکان : تهران

کد مراسم : 06055
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/08/26
مکان : تهران

ششمین همایش ملی روانشناسی وعلوم تربیتی ایران

مهلت ارسال اصل مقاله : 1400/08/15...

کد مراسم : 06059
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/08/20
مکان : جیرفت

کد مراسم : 06036
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/03/31
مکان : تهران

کد مراسم : 996022
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/03/06
مکان : جیرفت