پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

447

مراسم

کد مراسم : 16105
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/12/11
مکان : جیرفت

کد مراسم : 16104
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/11/27
مکان : جیرفت

پنجمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

 مهلت ارسال اصل مقاله : 16بهمن1401  ...

کد مراسم : 16103
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/11/20
مکان : جیرفت

کد مراسم : 16088
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/03/25
مکان : تهران

کد مراسم : 06074
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/11/19
مکان : تهران

کد مراسم : 06066
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/10/30
مکان : تهران

کد مراسم : 06061
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/09/11
مکان : جیرفت

کد مراسم : 06060
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/08/27
مکان : جیرفت

کد مراسم : 06055
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/08/26
مکان : تهران

کد مراسم : 06056
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/08/26
مکان : تهران