پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

3

مراسم

کد مراسم : 972472
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/31
مکان : تهران

سمینار بزرگ START

سمینار بزرگ START / تهران میدان...

کد مراسم : 972571
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/24
مکان : تهران

سمینار حافظه شگفت انگیز

سمینار « حافظه شگفت انگیز »...

کد مراسم : 961734
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/06
مکان : تهران