پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

«عمو زنجیر باف» با بازی های بومی و محلی

مهدیه مهریزی نیا کارشناس برنامه، کودکان...

کد مراسم : 96911
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/21
مکان : تهران