پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

9

مراسم

کد مراسم : 973905
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/17
مکان : مشهد

کد مراسم : 973805
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/11
مکان : تهران

کد مراسم : 973509
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/20
مکان : تهران

کد مراسم : 973374
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/12
مکان : تهران

کد مراسم : 973212
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/20
مکان : تهران

مجلس یادبود خادم الشهداء شهرام جاهدی

ضمنا مجلس یادبودی نیز روز جمعه...

کد مراسم : 972780
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/07
مکان : تهران

کد مراسم : 972636
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/21
مکان : تهران

کد مراسم : 972469
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/05
مکان : تهران

کد مراسم : 962368
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/12/17
مکان : خرمشهر