پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

205

مراسم

اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم

محورهای کنگره آسیایی هیپنوتیزم: هیپنوتیزم، سیر...

کد مراسم : 974091
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/07/23
مکان : مشهد

کد مراسم : 974221
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/27
مکان : مشهد

کد مراسم : 974219
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/23
مکان : مشهد

همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی

محورهای همایش هزاره خواجه نظام الملک...

کد مراسم : 974070
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/30
مکان : مشهد

کد مراسم : 973944
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/24
مکان : مشهد

کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه

محورهای کنگره بین المللی بیماری های...

کد مراسم : 974042
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/23
مکان : مشهد

کد مراسم : 974293
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/14
مکان : مشهد

کد مراسم : 974005
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/02
مکان : مشهد

کد مراسم : 973503
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/22
مکان : مشهد

کنفرانس بین المللی” روانشناسی ، مشاوره ، تعلیم و تربیت “

محورهای کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره،...

کد مراسم : 973312
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/22
مکان : مشهد