پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

18

مراسم

کد مراسم : 973562
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/26
مکان : زنجان

کد مراسم : 973546
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/24
مکان : مشهد

کد مراسم : 972847
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/09
مکان : مشهد

کد مراسم : 972664
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/27
مکان : زنجان

چهلم حاجیه خانم طلعت سلیمانی

مراسم چهلم حاجیه خانم طلعت سلیمانی...

کد مراسم : 972663
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/25
مکان : زنجان

کد مراسم : 972521
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/10
مکان : زنجان

کد مراسم : 972500
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/08
مکان : زنجان

کد مراسم : 962383
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/12/20
مکان : زنجان

کد مراسم : 962248
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/12/07
مکان : مشهد

کد مراسم : 962115
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/24
مکان : مشهد