پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

5

مراسم

کد مراسم : 962116
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/24
مکان : مشهد

کد مراسم : 961485
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/09/25
مکان : مشهد

کد مراسم : 961442
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/09/20
مکان : مشهد

کد مراسم : 961300
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/07/26
مکان : مشهد

درگذشت بزرگ خاندان حاج حسین قیومی انارکی

مراسم یادبود دیگری در تاریخ 17/7/96درمسجد...

کد مراسم : 961222
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/07/16
مکان : مشهد