پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

3

مراسم

کد مراسم : 06061
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/09/11
مکان : جیرفت

کد مراسم : 985849
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/12/08
مکان : جیرفت

کد مراسم : 9531
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1395/12/20
مکان : تهران