پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

2

مراسم

نقد و بررسی کتاب رزانه دختر گندم

این کتاب ششمين جلد از مجموعه...

کد مراسم : 96905
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/21
مکان : تهران

پنجره ای رو به دانایی

در این برنامه که با حضور...

کد مراسم : 96675
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/03/07
مکان : تهران