پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

80

مراسم

کد مراسم : 974193
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/21
مکان : قم

کد مراسم : 974044
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/21
مکان : قم

کد مراسم : 973099
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/07
مکان : قم

کد مراسم : 973756
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/04
مکان : قم

کد مراسم : 973999
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/27
مکان : قم

کد مراسم : 973978
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/23
مکان : قم

کد مراسم : 973975
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/25
مکان : قم

کد مراسم : 974236
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/14
مکان : قم

دوره آموزشی فلسفه در عمل (استان قم)

شرایط دوره آموزشی فلسفه اعطای مدرک...

کد مراسم : 973630
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/05
مکان : قم

کد مراسم : 974117
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/01
مکان : قم