پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی با تاکید بر قرارداد BOT

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی...

کد مراسم : 962010
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/18
مکان : تهران