پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

66

مراسم

کد مراسم : 974192
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/10
مکان : زنجان

کارگاه آموزش دینامیک مولکولی و برنامه LAMMPS؛زنجان

دینامیک مولکولی و برنامه LAMMPS زمان...

کد مراسم : 973808
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/21
مکان : زنجان

اولین کنفرانس ملی کاتالیست ایران

هدف از برگزاری این گردهمایی ایجاد...

کد مراسم : 973736
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/10
مکان : زنجان

کد مراسم : 972833
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/05
مکان : زنجان

کد مراسم : 973777
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/10
مکان : زنجان

کد مراسم : 973670
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/31
مکان : زنجان

کد مراسم : 973651
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/30
مکان : زنجان

کد مراسم : 973575
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/26
مکان : زنجان

کد مراسم : 973586
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/26
مکان : زنجان

کد مراسم : 973495
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/21
مکان : زنجان