پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

8

مراسم

کد مراسم : 974060
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/27
مکان : ساری

کد مراسم : 973191
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/18
مکان : اسفراین

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع

محورهای کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در...

کد مراسم : 974305
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/18
مکان : اسفراین

کد مراسم : 962418
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/31
مکان : كرج

کد مراسم : 974316
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/31
مکان : كرج

چهارمین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

محورهای همایش بین المللی دستاوردهای نوین...

کد مراسم : 974308
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/22
مکان : تهران

کد مراسم : 961799
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/28
مکان : تهران

کد مراسم : 961613
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/10
مکان : ساری