پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

4

مراسم

کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه

محورهای کنگره بین المللی بیماری های...

کد مراسم : 974042
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/23
مکان : مشهد

کد مراسم : 973886
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/14
مکان : مشهد

کنگره اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان

محورهای همایش آنمی نوزادی · تعویض...

کد مراسم : 972778
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/05
مکان : مشهد

کد مراسم : 972488
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/28
مکان : مشهد