پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

3

مراسم

خوانش نمایشنامه " شیش و بش"

نمایشنامه " شیش و بش "...

کد مراسم : 96964
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/31
مکان : تهران

خوانش نمایشنامه "وقتی روح لیراز ژوکرمرخصی می گیرد"

نمایشنامه "وقتی روح لیر از ژوکرمرخصی...

کد مراسم : 96634
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/02/31
مکان : تهران

خوانش نمایشنامه «جشن سالگرد »

نمایشنامه «جشن سالگرد» درباره پانزدهمین جشن...

کد مراسم : 96644
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/02/30
مکان : تهران