پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

724

مراسم

کد مراسم : 972679
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/04/11
مکان : تهران

کد مراسم : 974028
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/15
مکان : تهران

کد مراسم : 974080
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/14
مکان : تهران

اولین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار

محورهای همایش سراسری سازه های مقاوم...

کد مراسم : 974272
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/08
مکان : تهران

کد مراسم : 974012
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/07
مکان : تهران

کد مراسم : 974283
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/05
مکان : تهران

کد مراسم : 974269
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/02
مکان : تهران

کد مراسم : 974274
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/01
مکان : تهران

کد مراسم : 974030
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/11/30
مکان : تهران

کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

محور های کنفرانس بین المللی نوآوری...

کد مراسم : 974258
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/11/25
مکان : تهران