پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

4

مراسم

کد مراسم : 06060
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/08/27
مکان : جیرفت

کد مراسم : 973866
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/15
مکان : شیراز

کد مراسم : 973425
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/25
مکان : جیرفت

کد مراسم : 972919
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/08
مکان : ایلام