پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نخشتین همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری _ منطقه ای

نخشتین همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری _ منطقه ای
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 23 آبان 1397
استان : كرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجری / مرجع خبر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
کد مراسم : 974232
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

پنل ها و محورهای همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری _ منطقه ای:

پنل ۱) آینده نگاری آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای در ایران
۱- آینده نگاریِ کاربرد آمایش سرزمین در مدیریت محیط
۲- آینده نگاریِ جایگاه آمایش سرزمین در برنامه ریزی های کلان ملی
۳- آینده نگاریِ آمایش سرزمین، برنامه ریزی فضایی و توسعه پایدار
۴- آینده نگاریِ مدل ها و روش های آمایش فضا و مکان
۵- آینده نگاریِ آینده نگاریِ آمایش سرزمین و دفاع غیرعامل (ملاحظات دفاعی – امنیتی)
۶- تحلیل و نقد جغرافیاییِ برنامۀ پنجم و ششم توسعه
۷- آینده نگاریِ جایگاه توریسم در آمایش سرزمین
۸- آینده نگاریِ سیاست گذاری و خط مشی گذاری فرصت ها و چالش ها در چشم انداز آیندۀ صنعت گردشگری
۹- آینده نگاریِ توریسم علمی و جایگاه آن در توسعۀ کشور
۱۰- آینده نگاریِ طرح های توسعۀ گردشگری در سطوح محلّی، ملّی، منطقه ای و بین المللی
۱۱- مطالعات تطبیقی سیاست های توسعۀ گردشگری دنیا برای بومی سازی در ایران
۱۲- عوارض جهل جغرافیایی (Geographical Ignorance) بر کُند شدن روند توسعه یافتگی
۱۳- آینده نگاریِ توسعۀ روش های نوین در تحقیقات آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای

پنل ۲) آینده نگاری جغرافیا و برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری در ایران
۱- آینده نگاریِ توسعه پایدار شهری
۲- آینده نگاریِ شهرهای ایرانی- اسلامی
۳- آینده نگاریِ شهرهای طبیعت گرا
۴- آینده نگاریِ سنجش درجۀکیفیت زندگی و برنامه ریزی شهرهای سالم
۵- آینده نگاریِ کاربری اراضی در شهرها
۶- آینده نگاریِ برنامه ریزی شهرهای جدید (عملکرد، مکان یابی و ارزیابی)
۷- آینده نگاریِ ارزیابی طرح های شهری و فرا شهری
۸- آینده نگاریِ هوشمندسازی شهرها و ساخت شهرهای هوشمند
۹- آینده نگاریِ توسعۀ شهرهای سایبرنتیک
۱۰- آینده نگاریِ روند برنامه ریزی شهری
۱۱- آینده نگاریِ مسائل و مشکلات کلانشهرها ئ شهرهای بزرگ
۱۲- آینده نگاریِ نقش شهرهای کوچک و متوسط در توسعه ناحیه ای و منطقه ای
۱۳- آینده نگاریِ فضای سبز شهری
۱۴- آینده نگاریِ توریسم شهری و بوم گردی در شهرهای کوچک و متوسط
۱۵- آینده نگاریِ معماری سنّتی و مدرن و توریسم شهری
۱۶- آینده نگاریِ طرح های راهبردی – ساختاری توسعۀ شهری (CDS)
۱۷- آینده نگاریِ برنامه ریزی های مشارکت های مدنی شهروندان
۱۸- آینده نگاریِ برنامه ریزی مسکن شهری
۱۹- آینده نگاریِ تسهیل گری در محلات شهری
۲۰- آینده نگاریِ حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی
۲۱- آینده نگاریِ نظریه ها و مدل های توسعۀ شهری با تأکید بر رشد پراکنده و رشد هوشمند
۲۲- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات جغرافیتا و برنامه ریزی شهری

پنل ۳) آینده نگاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در ایران
۱- آینده نگاریِ برنامه ریزی روستایی
۲- آینده نگاریِ توسعه پایدار روستایی
۳- آینده نگاریِ توریسم روستا، بوم گردی و خانه های اکولوژیکی
۴- آینده نگاریِ مسکن پایدار روستایی
۵- آینده نگاریِ توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی
۶- آینده نگاریِ رویارویی سنّت و مدرنیته در قلمرو برنامه ریزی روستایی
۷- آینده نگاریِ هویت روستایی
۸- آینده نگاریِ روابط شهر و روستاهای پیرامونی
۹- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

پنل ۴) آینده نگاری در حوزۀ اقلیم شناسی (آب و هواشناسی) در ایران
۱- آینده نگاریِ اقلیم و جایگاه آن در آمایش و توسعۀ کشور
۲- آینده نگاریِ تغییر اقلیم و مدل سازی های اقلیمی
۳- آینده نگاریِ پیشرفت های تکنولوژیکی در شناسایی اقلیم دیرینۀ مناطق مختلف
۴- آینده نگاریِ اقلیم کشاورزی در ایران
۵- آینده نگاریِ اقلیم و توسعۀ پایدار در نواحی شهری و روستاییِ ایران
۶- آینده نگاریِ اقلیم شناسی ماهواره ای و ظرفیت های آن
۷- آینده نگاریِ اقلیم و حمل و نقل
۸- آینده نگاریِ اقلیم و آب و استفاده از ظرفیت های نوینِ آب هایِ اقلیم بنیاد
۹- آینده نگاریِ اقلیم و صنعت گردشگری
۱۰- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات اقلیم شناسی

پنل ۵) آینده نگاری ژئومورفولوژی در ایران
۱- آینده نگاریِ جایگاه ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین
۲- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی و مدیریت نواحی ساحلی
۳- آینده نگاریِ پالئو ژئومورفولوژی
۴- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی نواحی کارستی
۵- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی و توسعۀ پایدار در نواحی شهری و روستاییِ ایران
۶- آینده نگاریِ فرسایش آبی و بادی و مدل های مرتبط
۷- آینده نگاریِ نقش ژئومورفولوژی در مطالعات نواحی شهری و روستایی
۸- آینده نگاریِ ژئومورفولوژیِ نواحی خشک و بیابانی
۹- آینده نگاریِ مدلسازی در ژئومورفولوژی
۱۰- آینده نگاریِ مطالعات نو زمین ساخت با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی (مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک در مناطق کوهستانی و دشت ها)
۱۱- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی و صنعت توریسم
۱۲- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات ژئومورفولوژی

پنل ۶) آینده نگاری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در ایران
۱- آینده نگاریِ جنبه های نظری و کاربردی جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک
۲- آینده نگاریِ سازماندهی سیاسی فضا و قدرت
۳- آینده نگاری وضعیت مرزهای سیاسی، فرهنگی و ...
۴- آینده نگاریِ همگرایی های سیاسی در حوزه های ژئوپلیتیکی خلیج فارس، دریای عمان و خزر
۵- آینده نگاریِ بنیان های ژئوپلیتیکی در روابط خارجی
۶- آینده نگاریِ مناطق ژئوپلیتیکی پیرامون ایران
۷- آینده نگاریِ ژئوپلیتیک جهان اسلام و بیداری اسلامی
۸- آینده نگاریِ ژئواکونومی و ژئوپلیتیک انرژی
۹- آینده نگاریِ هویت ها و ملیّت ها
۱۰- آینده نگاریِ توریسم خارجی و اهمیت آن
۱۱- آینده نگاریِ ژئواکونومی و ژئوپلیتیک آب
۱۲- آینده نگاریِ جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک فضای مجازی
۱۳- آینده نگاریِ منطقه گرایی و سازمان های منطقه ای
۱۴- آینده نگاریِ جهانی شدن و محلی شدن
۱۵- آینده نگاریِ کنوانسیون های زیست محیطی در سطح ملّی و بین المللی
۱۶- آینده نگاریِ پست مدرنیسم و فرا پست مدرنیسم
۱۷- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

پنل ۷) آینده نگاری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایران
۱- آینده نگاریِ نقش و کاربرد RS و GIS در تحقیقات و مطالعات علوم جغرافیایی و سایر علوم
۲- آینده نگاریِ زیرساخت داده های مکانی به منظور به روزرسانی نقشه های پایۀ جغرافیایی
۳- آینده نگاریِ داده کاوی فضایی
۴- آینده نگاریِ توسعۀ روش های مدلسازی و تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی روابط و مناسبات پیچیدۀ فضایی
۵- آینده نگاریِ Geovisualization
۶- آینده نگاریِ سیستم های همراه مکانی Mobile GIS
۷- آینده نگاریِ توسعۀ GIS در ادارات و سازمان ها
۸- آینده نگاریِ Enterprise GIS
۹- آینده نگاریِ سیستم های هوشمند مکانی
۱۰- آینده نگاریِ سیستم های ترابری و AVL
۱۱- آینده نگاریِ ژئودزی ماهواره ای
۱۲- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات RS و GIS

پنل ۸) آینده نگاری مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی و زیست - محیطی) در ایران
۱- آینده نگاریِ شناسایی و مطالعات مخاطرات طبیعی (با منشأ اقلیمی، ژئومورفولوژی، زمین شناسی و ...)
۲- آینده نگاریِ شناسایی و مطالعات مخاطرات انسانی (با منشأهای انسانی)
۳- آینده نگاریِ شناسایی و مطالعات مخاطرات زیست – محیطی (با اهداف زیست – محیطی)
۴- آینده نگاریِ شناسایی مخاطرات جدید
۵- آینده نگاریِ استفاده از فرصت های نهفته در مخاطرات محیطی
۶- آینده نگاریِ فناوری های نوین در سیستم های آگاهی دهنده، پایش و کنترل مخاطرات محیطی
۷- آینده نگاریِ مدیریت ریسک و بحران
۸- آینده نگاریِ پسماندها در محیط های شهری و روستایی
۹- آینده نگاریِ بحران آب، خشکی، خشکسالی و تأثیرات مهاجرتی آن بر آیندۀ شهرها و روستاها
۱۰- آینده نگاریِ نقش خلأهای مدیریتیِ مکانی بین مناطق سیاسی و اداری (استان ها، شهرستان ها و بخش ها) در عدم توجه به مخاطرات زیست – محیطی مشترک

پنل ۹) آینده نگاری در حوزۀ انتقادگرایی، نقد و نقدپذیری در جغرافیا و سایر موضوعات آزاد در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ای

تاریخ برگزاری کنفرانس : 23 آبان ماه 1397
آخرین مهلت ارسال مقالات : 20 شهریور ماه 1397
آخرین مهلت واریز وجه ثبت نام: 10 آبان ماه 1397
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه