پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری

 همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 23 آبان 1397
استان : كرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : دانشگاه شهید باهنر کرمان
کد مراسم : 974046
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهاي همايش آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری :

پنل 1) آینده نگاری آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای در ایران
موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:
1- آینده نگاریِ کاربرد آمایش سرزمین در مدیریت محیط
2- آینده نگاریِ جایگاه آمایش سرزمین در برنامه ریزی های کلان ملی
3- آینده نگاریِ آمایش سرزمین، برنامه ریزی فضایی و توسعه پایدار
4- آینده نگاریِ مدل ها و روش های آمایش فضا و مکان
5- آینده نگاریِ آینده نگاریِ آمایش سرزمین و دفاع غیرعامل (ملاحظات دفاعی – امنیتی)
6- تحلیل و نقد جغرافیاییِ برنامۀ پنجم و ششم توسعه
7- آینده نگاریِ جایگاه توریسم در آمایش سرزمین
8- آینده نگاریِ سیاست گذاری و خط مشی گذاری فرصت ها و چالش ها در چشم انداز آیندۀ صنعت گردشگری
9- آینده نگاریِ توریسم علمی و جایگاه آن در توسعۀ کشور
10- آینده نگاریِ طرح های توسعۀ گردشگری در سطوح محلّی، ملّی، منطقه ای و بین المللی
11- مطالعات تطبیقی سیاست های توسعۀ گردشگری دنیا برای بومی سازی در ایران
12- عوارض جهل جغرافیایی (Geographical Ignorance) بر کُند شدن روند توسعه یافتگی
13- آینده نگاریِ توسعۀ روش های نوین در تحقیقات آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای
پنل 2) آینده نگاری جغرافیا و برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری در ایران
موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:
1- آینده نگاریِ توسعه پایدار شهری
2- آینده نگاریِ شهرهای ایرانی- اسلامی
3- آینده نگاریِ شهرهای طبیعت گرا
4- آینده نگاریِ سنجش درجۀکیفیت زندگی و برنامه ریزی شهرهای سالم
5- آینده نگاریِ کاربری اراضی در شهرها
6- آینده نگاریِ برنامه ریزی شهرهای جدید (عملکرد، مکان یابی و ارزیابی)
7- آینده نگاریِ ارزیابی طرح های شهری و فرا شهری
8- آینده نگاریِ هوشمندسازی شهرها و ساخت شهرهای هوشمند
9- آینده نگاریِ توسعۀ شهرهای سایبرنتیک
10- آینده نگاریِ روند برنامه ریزی شهری
11- آینده نگاریِ مسائل و مشکلات کلانشهرها ئ شهرهای بزرگ
12- آینده نگاریِ نقش شهرهای کوچک و متوسط در توسعه ناحیه ای و منطقه ای
13- آینده نگاریِ فضای سبز شهری
14- آینده نگاریِ توریسم شهری و بوم گردی در شهرهای کوچک و متوسط
15- آینده نگاریِ معماری سنّتی و مدرن و توریسم شهری
16- آینده نگاریِ طرح های راهبردی – ساختاری توسعۀ شهری (CDS)
17- آینده نگاریِ برنامه ریزی های مشارکت های مدنی شهروندان
18- آینده نگاریِ برنامه ریزی مسکن شهری
19- آینده نگاریِ تسهیل گری در محلات شهری
20- آینده نگاریِ حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی
21- آینده نگاریِ نظریه ها و مدل های توسعۀ شهری با تأکید بر رشد پراکنده و رشد هوشمند
22- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات جغرافیتا و برنامه ریزی شهری
پنل 3) آینده نگاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در ایران
موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:
1- آینده نگاریِ برنامه ریزی روستایی
2- آینده نگاریِ توسعه پایدار روستایی
3- آینده نگاریِ توریسم روستا، بوم گردی و خانه های اکولوژیکی
4- آینده نگاریِ مسکن پایدار روستایی
5- آینده نگاریِ توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی
6- آینده نگاریِ رویارویی سنّت و مدرنیته در قلمرو برنامه ریزی روستایی
7- آینده نگاریِ هویت روستایی
8- آینده نگاریِ روابط شهر و روستاهای پیرامونی
9- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پنل 4) آینده نگاری در حوزۀ اقلیم شناسی (آب و هواشناسی) در ایران
موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:
1- آینده نگاریِ اقلیم و جایگاه آن در آمایش و توسعۀ کشور
2- آینده نگاریِ تغییر اقلیم و مدل سازی های اقلیمی
3- آینده نگاریِ پیشرفت های تکنولوژیکی در شناسایی اقلیم دیرینۀ مناطق مختلف
4- آینده نگاریِ اقلیم کشاورزی در ایران
5- آینده نگاریِ اقلیم و توسعۀ پایدار در نواحی شهری و روستاییِ ایران
6- آینده نگاریِ اقلیم شناسی ماهواره ای و ظرفیت های آن
7- آینده نگاریِ اقلیم و حمل و نقل
8- آینده نگاریِ اقلیم و آب و استفاده از ظرفیت های نوینِ آب هایِ اقلیم بنیاد
9- آینده نگاریِ اقلیم و صنعت گردشگری
10- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات اقلیم شناسی
پنل 5) آینده نگاری ژئومورفولوژی در ایران
موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:
1- آینده نگاریِ جایگاه ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین
2- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی و مدیریت نواحی ساحلی
3- آینده نگاریِ پالئو ژئومورفولوژی
4- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی نواحی کارستی
5- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی و توسعۀ پایدار در نواحی شهری و روستاییِ ایران
6- آینده نگاریِ فرسایش آبی و بادی و مدل های مرتبط
7- آینده نگاریِ نقش ژئومورفولوژی در مطالعات نواحی شهری و روستایی
8- آینده نگاریِ ژئومورفولوژیِ نواحی خشک و بیابانی
9- آینده نگاریِ مدلسازی در ژئومورفولوژی
10- آینده نگاریِ مطالعات نو زمین ساخت با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی (مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک در مناطق کوهستانی و دشت ها)
11- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی و صنعت توریسم
12- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات ژئومورفولوژی
پنل 6) آینده نگاری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در ایران
موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:
1- آینده نگاریِ جنبه های نظری و کاربردی جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک
2- آینده نگاریِ سازماندهی سیاسی فضا و قدرت
3- آینده نگاری وضعیت مرزهای سیاسی، فرهنگی و ...
4- آینده نگاریِ همگرایی های سیاسی در حوزه های ژئوپلیتیکی خلیج فارس، دریای عمان و خزر
5- آینده نگاریِ بنیان های ژئوپلیتیکی در روابط خارجی
6- آینده نگاریِ مناطق ژئوپلیتیکی پیرامون ایران
7- آینده نگاریِ ژئوپلیتیک جهان اسلام و بیداری اسلامی
8- آینده نگاریِ ژئواکونومی و ژئوپلیتیک انرژی
9- آینده نگاریِ هویت ها و ملیّت ها
10- آینده نگاریِ توریسم خارجی و اهمیت آن
11- آینده نگاریِ ژئواکونومی و ژئوپلیتیک آب
12- آینده نگاریِ جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک فضای مجازی
13- آینده نگاریِ منطقه گرایی و سازمان های منطقه ای
14- آینده نگاریِ جهانی شدن و محلی شدن
15- آینده نگاریِ کنوانسیون های زیست محیطی در سطح ملّی و بین المللی
16- آینده نگاریِ پست مدرنیسم و فرا پست مدرنیسم
17- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
پنل 7) آینده نگاری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایران
موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:
1- آینده نگاریِ نقش و کاربرد RS و GIS در تحقیقات و مطالعات علوم جغرافیایی و سایر علوم
2- آینده نگاریِ زیرساخت داده های مکانی به منظور به روزرسانی نقشه های پایۀ جغرافیایی
3- آینده نگاریِ داده کاوی فضایی
4- آینده نگاریِ توسعۀ روش های مدلسازی و تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی روابط و مناسبات پیچیدۀ فضایی
5- آینده نگاریِ Geovisualization
6- آینده نگاریِ سیستم های همراه مکانی Mobile GIS
7- آینده نگاریِ توسعۀ GIS در ادارات و سازمان ها
8- آینده نگاریِ Enterprise GIS
9- آینده نگاریِ سیستم های هوشمند مکانی
10- آینده نگاریِ سیستم های ترابری و AVL
11- آینده نگاریِ ژئودزی ماهواره ای
12- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات RS و GIS
پنل 8) آینده نگاری مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی و زیست - محیطی) در ایران
موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:
1- آینده نگاریِ شناسایی و مطالعات مخاطرات طبیعی (با منشأ اقلیمی، ژئومورفولوژی، زمین شناسی و ...)
2- آینده نگاریِ شناسایی و مطالعات مخاطرات انسانی (با منشأهای انسانی)
3- آینده نگاریِ شناسایی و مطالعات مخاطرات زیست – محیطی (با اهداف زیست – محیطی)
4- آینده نگاریِ شناسایی مخاطرات جدید
5- آینده نگاریِ استفاده از فرصت های نهفته در مخاطرات محیطی
6- آینده نگاریِ فناوری های نوین در سیستم های آگاهی دهنده، پایش و کنترل مخاطرات محیطی
7- آینده نگاریِ مدیریت ریسک و بحران
8- آینده نگاریِ پسماندها در محیط های شهری و روستایی
9- آینده نگاریِ بحران آب، خشکی، خشکسالی و تأثیرات مهاجرتی آن بر آیندۀ شهرها و روستاها
10- آینده نگاریِ نقش خلأهای مدیریتیِ مکانی بین مناطق سیاسی و اداری (استان ها، شهرستان ها و بخش ها) در عدم توجه به مخاطرات زیست – محیطی مشترک
پنل 9) آینده نگاری در حوزۀ انتقادگرایی، نقد و نقدپذیری در جغرافیا و سایر موضوعات آزاد در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ای
این پنل مخصوص اساتید برجسته و صاحبان اندیشۀ علوم جغرافیایی است که ممکن است در حوزۀ انتقادگرایی، نقد و نقدپذیری در جغرافیا و یا خارج از پنل های هشت گانه فوق، ایده ها یا موضوعات جدیدی داشته باشند که تمایل دارند در این همایش ارائه دهند.
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه شهید باهنر کرمان
نمایه شده در ISC
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 مرداد 1397
تلفن تماس دبيرخانه: 03433257264
آدرس دبيرخانه: کرمان. دانشگاه شهید باهنر. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ساختمان D1 گروه جغرافیا.
ایمیل: fsfgs@conf.uk.ac.ir
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه