پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی بانو مجتهده امین

چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی بانو مجتهده امین
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 24 آبان 1397
تاریخ پایان : 25 آبان 1397
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : مشهد
کد مراسم : 973944
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنگره :
سیره علمی و معنوی :

• زندگی نامه و خاطرات
• اساتید و شاگردان بانو امین
• مدیریت زمان و فراگیری دانش
• مقام اجتهاد و نقل حدیث بانو امین
• سیره علمی و سیره تعلیمی بانو امین
• معرفی تألیفات بانو امین
• سیره مدیریتی خانواده بانو امین
• سیره اخلاقی و اجتماعی بانو امین
تفسیر و علوم قرآن :

• روش شناسی تفسیر مخزن العرفان
• آرای خاص تفسیری بانو امین
• نگرش موضوعی در مخزن العرفان
• رویکرد بانو امین به مسایل جدید در مخزن العرفان
• جایگاه زن و مسایل مختلف مربوط به آن در مخزن العرفان
نگرش فلسفی و عرفانی بانو امین :

• رویکرد عرفانی و معنوی بانو امین
• مبانی فکر فلسفی بانو امین
• جایگاه عقل و قلب در اندیشه بانو امین
• رویکرد خداشناسی و معنویت گرایی بانو امین
• مراتب عرفان عملی از دیدگاه و سلوک بانو امین
زن و سلوک علمی و عملی در جهان معاصر :

• روش الگوگیری از سیره علمی بانو امین در دوران معاصر
• روش الگوگیری از سیره عملی بانو امین در دوران معاصر
• نقد و بررسی افراط و تفریط های معاصر در مورد جایگاه و رسالت زن مسلمان
• نقد و بررسی فمنیسم غرب گرایانه براساس آرای بانو امین
• آسیب شناسی حیات علمی و معنوی زنان از دیدگاه بانو امین
• راه کارهای برون رفت از مشکلات زنان در دوران معاصر براساس اندیشه بانو امین
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه