پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

سومین همایش ملی رفتارشناسی حریق - 96

سومین همایش ملی رفتارشناسی حریق - 96
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 29 آذر 1396
تاریخ پایان : 30 آذر 1396
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : کتابخانه ملی ایران
مجری / مرجع خبر: موسسه ره اوران آفاق صنعت
کد مراسم : 961366
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنفرانس

۱- حریقهای شهری، صنعتی، حریقهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

۲-حـریق های شیمیایی،الکـتریکی و حـریقـهای ناشـی از انفجـار

– بـررسی عوامل و شرایط موثر در رفتار انواع حریق در حوادث آتش سوزی

– تدوین الزامات مدیریت شرایط اضطراری مبتنی رفتار حریق در انواع حوادث

– برنامه ریزی موثر منابع و تجهیزات بر اساس شناخت رفتار حریق در حوادث

– مدیـریت ریسـک مبتنـی بر شناخت رفتـارحـریق در حوادث آتش سـوزی

– مدیریت پیـامد در حـوادث مختـلف، مبتـنی بر رفتـارشـناسی انـواع حـریـق

– مدیریت گسـترش حـریق، تحلیل خطـر و ارزیـابی مـواد و شـرایط خطرناک

– طراحی برنامه ایمن سازی و حفاظت تخریبی مبتنی بر رفتار حریق در حوادث

– شناخت رفتارحریق و برنامه ریزی پیشگیرانه در طراحی فضا، ساختمان و تاسیسات

– طـراحی برنامه اطـفاء بر اسـاس شـناخت رفتـار حریق در حوادث احتمـالی

– پیش بینی وانتخاب تجهیزات اطفاء در ساختارهای مختلف و انواع حریق احتمالی

– شناخت روشها و فناوریهای نوین در پیشگیری و اطفاء انواع حریق در حوادث
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه