پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

140

مراسم شهر شیراز

کد مراسم : 995995
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/05/30
مکان : شیراز

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری...

کد مراسم : 985766
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/12/07
مکان : شیراز

ششمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام

ششمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام

کد مراسم : 985831
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/11/30
مکان : شیراز

کد مراسم : 985534
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/11/02
مکان : شیراز

کد مراسم : 985791
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/10/05
مکان : شیراز

کد مراسم : 985447
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/08/30
مکان : شیراز

چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی...

کد مراسم : 985371
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/08/28
مکان : شیراز

کد مراسم : 985383
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/08/22
مکان : شیراز

کد مراسم : 985426
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/07/24
مکان : شیراز

کد مراسم : 985652
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/07/05
مکان : شیراز