پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

500

مراسم شهر مشهد

کد مراسم : 985921
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/06/19
مکان : مشهد

اولین همایش بین المللی لشکر فاطمیون افغانستان

جبهه جهانی شباب المقاومة با همکاری...

کد مراسم : 995997
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/05/23
مکان : مشهد

کد مراسم : 985825
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/03/07
مکان : مشهد

کد مراسم : 985962
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/01/25
مکان : مشهد

سومین کنگره ملی شتر ایران

سومین کنگره ملی شتر ایران

کد مراسم : 985843
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/12/13
مکان : مشهد

کد مراسم : 985977
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/12/09
مکان : مشهد

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی...

کد مراسم : 985852
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/11/28
مکان : مشهد


کد مراسم : 985907
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/10/19
مکان : مشهد

کد مراسم : 985892
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/10/18
مکان : مشهد